logo bolja rez

Zaklada Josip Sruk Sekularist

Prva Zaklada za promoviranje sekularnosti u Hrvatskoj

Statut Zaklade

 Na temelju članka 13. i 18. Zakona o zakladama i fundacijama („Narodne novine“, broj 36/95 i 64/01), odnosno Zakona o zakladama („Narodne novine“, broj 106/18)rješenja Ministarstva uprave o odobravanju osnivanja Zaklade i određivanju njezinog upisa u Zakladni upisnik, upravitelj Zaklade Zdravko Jambrović predlaže Ministarstvu uprave dana 28.02.2019. godine

                                                 STATUT

                         ZAKLADE JOSIP SRUK SEKULARIST

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se: ime i sjedište Zaklade Josip Sruk sekularist ( u daljnjem tekstu: Zaklada); podaci o osnivanju i osnovnoj imovini Zaklade; odredbe o svrsi zaklade, uporabi njezinih prihoda odnosno krugu osoba koje se Zakladom potpomažu, te o načinu na koji se odobrava potpora; odredbe o tijelima upravljanja i zastupanja zaklade, te odredbe o postupku za njihovo postavljanje i razrješenje, kao i odgovornosti za rad njihovih članova; odredbe o donošenju odluka i objavi tih odluka; odredbe o ovlastima zakladnih tijela, kao i o njihovom pravu na nagradu za posao koji obavljaju te na naknadu troškova; odredbe o podnošenju izvješća o radu i podnošenju računa Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju zaklade, odredbe o pravnim poslovima za obavljanje kojih je potrebna suglasnost, odnosno naknadno odobrenje Ministarstva uprave te odredbe o prenamijeni preostale imovine u slučaju prestanka Zaklade.

Članak 2.

Ime Zaklade je: Zaklada Josip Sruk sekularist

Sjedište Zaklade je u Zagrebu

Zaklada je osnovana sa svrhom davanja priznanja fizičkim i pravnim osobama za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u promoviranju sekularnosti, za rad od značaja za unapređenje sekularnosti u Republici Hrvatskoj, kroz trajno unapređenje znanosti, prosvjete i kulture, uklanjanja neznanja, netolerancije, predrasuda, zabluda i praznovjerja kao i dogmatske isključivosti, te podupiranja rada udruga i inicijativa usmjerenih na zaštitu prava ireligioznih osoba, radi očuvanja uspomene na lik i djelo prof. Josipa Sruka, hrvatskog pravnika, humaniste i sekularista.

Osnivač Zaklade (u daljnjem tekstu: Zakladnici) je Josip Sruk, iz Zagreba, Zelenjak 59, OIB: 31056833274, i to temeljem Akta o osnivanju Zaklade Josip Sruk sekularist od dana 20.09.2018. godine.

Članak 3.

Ministarstvo uprave rješenjem klasa: UP/I-230-02/18-03/16, Ur.broj: 515-05-03-01/3-19-8 od 01.02.2019. godine temeljem odredbe članka 2. stavka 6. Zakona o zakladama i fundacijama odobrilo je osnivanje i odredilo upis Zaklade u Zakladni upisnik (Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška (navesti broj).

Članak 4.

            Zaklada ima pečat promjera 5 cm., koji na gornjem dijelu oboda ima upis: „ZAKLADA JOSIP SRUK SEKULARIST“, a na donjem dijelu oboda upis: „ZAGREB“.

Članak 5.

            Zaklada je pravna osoba.

Članak 6.

Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezinog osnivanja sastoji se:

  1. jednokatna stambena zgrada u Zagrebu, na adresi Zelenjak 59, k.č.br. 8169/43, upisana u z.k.ul. 22829, k.o. Grad Zagreb, u naravi ulična jednokatna stambena zgrada površine 180,4 čhv odnosno  649 m2;
  1. jednokatna vikend kuća na Čiovu, Okrug Gornji, Put Mavarćice 44, k.č.br. 782/3, upisana u z.k.ul. 3986, k.o. Okrug, u naravi kuća i dvorište površine 572 m2

            Vrijednost imovine navedene u stavku 1. ovog članka ne smije se umanjivati, osim uz suglasnost Ministarstva uprave, ako je to u izuzetnim slučajevima prijeko potrebno radi ostvarenja zakladne svrhe.

            Osim imovine navedene u stavku I. ovog članka sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama zakladnika, članova, podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

II. SVRHA ZAKLADE I KRUG OSOBA KOJE SE ZAKLADOM POTPOMAŽU

Članak 7.

Svrha Zaklade je da iz zakladne imovine i prihoda koji se od te imovine stječu, kao i ostalih prihoda prikupljenih preko Zaklade ostvaruju slijedeće svrhe  doprinosa sekularnosti u Republici Hrvatskoj:

dodjela priznanja fizičkim i pravnim osobama za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u promociji sekularnosti u Republici Hrvatskoj,

dodjela godišnjih priznanja fizičkim i pravnim osobama za rad od značaja za unapređenje sekularnosti u Republici Hrvatskoj,

dodjela priznanja uredniku, nakladniku ili organizatoru manifestacija za dugogodišnji uspješan uređivački rad odnosno izdavanje knjiga, stručnih i znanstvenih radova i publikacija ili organizaciju javnih skupova,

materijalna podrška osobito značajnim radovima, publikacijama i djelatnostima usmjerenima na promicanje ateizma i sekularnosti.

Poseban cilj Zaklade je kroz trajno unapređenje znanosti, prosvjete i kulture, te uklanjanja neznanja, netolerancije, predrasuda, zabluda i praznovjerja, sačuvati uspomenu na lik i djelo prof. Josipa Sruka, hrvatskog pravnika, humaniste i sekularista.

 Sredstva Zaklade koristiti će se sukladno odlukama Zakladne uprave.

III. PODUPIRATELJI ZAKLADE

Članak 8.

Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Zakladna uprava Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, ovim statutom i drugim aktima Zaklade.

            Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 01. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

a.) pravne osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 1.000,00 kn.

b.)fizičke osobe kunsku protuvrijednost od najmanje      100,00 kn.

            Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.

IV. TIJELA ZAKLADE

Članak 9.

Tijela Zaklade su:

  1. Zakladna uprava
  2. Upravitelj Zaklade

Članak 10.

            Zakladna uprava ima najmanje 3 člana, te Zakladnik određuje i ovlašćuje udruge Protagora, Centar za građansku hrabrost i LiberOs da imenuju članove na slijedeći način:

Protagora – udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta, sa sjedištem u Zagrebu, B. Adžije 22/2, OIB: 12758248829 imenuje jednog (1) člana Zakladne uprave;

Centar za građansku hrabrost, sa sjedištem u Zagrebu, Zvonigradska 33, OIB: 78618275017 imenuje jednog (1) člana Zakladne uprave;

Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava LiberOs, sa sjedištem u Osijeku, Ulica J.J. Strossmayera 91, OIB: 45181899276 imenuje jednog (1) člana Zakladne uprave

Zakladna uprava Zaklade:

–          donosi izmjene i dopune Statuta Zaklade,

–          donosi opće akte Zaklade,

–          donosi odluke o dodjeli priznanja,

–          bira i razrješava upravitelja Zaklade,

–          upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade,

–          utvrđuje godišnji proračun Zaklade,

–          podnosi izvješća o radu Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju Zaklade,

–          odlučuje o korištenju imovine Udruge,

Članak 11.

            Udruge Protagora, Centar za građansku hrabrost i LiberOs mogu jednoglasnom odlukom opozvati članove Zakladne uprave zbog opetovanog neopravdanog nesudjelovanja u radu Zakladne uprave, neizvršavanja povjerenih obveza, trajnije nesposobnosti za rad.

            Zakladna uprava i svaki njegov član odgovara za svoj rad Zakladniku za njegova života.

Članak 12.

Sjednice Zakladne uprave održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Zakladne uprave, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Zakladne uprave.

            Odluke Zakladnih tijela objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade ili na drugi prikladan način.

Članak 13.

Članovi Zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Članovi Zakladnih tijela imaju pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad sukladno odredbama Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad.

Članak 14.

Upravitelja Zaklade bira i razrješava Zakladna uprava Zaklade za vrijeme od 4 godine.

Upravitelj Zaklade:

–          zastupa Zakladu,

–          provodi odluke Zakladne uprave,

–          vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Zakladne uprave,

–          predlaže Zakladnoj upravi godišnji proračun,

–          podnosi izvješća Zakladnoj upravi o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade,

–          sastavlja izvješće Zakladnoj upravi

–          priprema sve odluke koje donosi Zakladna uprava

Zakladna uprava može opozvati upravitelja Zaklade pod uvjetima propisanim odredbom članka 11. ovog Statuta.

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 15.

 Statut je temeljni opći akt Zaklade i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Zakladna uprava Zaklade.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

            Zaklada prestaje na način propisan Zakonom.

U slučaju prestanka Zaklade preostala imovina Zaklade pripada Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (HGSS) Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, OIB: 02584649098 ili njezinoj pravnoj slijednici ili slijednicima.

Članak 17.

Zakladna tijela i njihove članove prvi će puta na prijedlog upravitelja postaviti Ministarstvo uprave.

Članak 18.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje kada ga odobri Ministarstvo uprave.

U Zagrebu, 28.02.2019. godine

Preuzmite PDF verziju: Ovdje