Skip to content
zaklada-logo-header

Zaklada Josip Sruk Sekularist

Prva Zaklada za promoviranje sekularnosti u Hrvatskoj

Statut Zaklade

Na temelju odluke Zakladne uprave Zaklade Josip Sruk sekularist od dana 10.06.2022. godine, Upravitelj Zaklade utvrđuje pročišćeni tekst Statuta Zaklade Josip Sruk sekularist.

 Pročišćeni tekst Statuta Zaklade Josip Sruk sekularist obuhvaća Statut Zaklade Josip Sruk sekularist , KLASA: UP/I-233-02/2019-01/18, URBROJ:251-07-13-19-2 od 24. listopada 2019. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade Josip Sruk sekularist od 10.06.2022. godine.

  

STATUT

ZAKLADE JOSIP SRUK SEKULARIST

 I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

            Ovim Statutom utvrđuju se: ime i sjedište Zaklade Josip Sruk sekularist ( u daljnjem tekstu: Zaklada); podaci o osnivanju i osnovnoj imovini Zaklade; odredbe o svrsi zaklade, uporabi njezinih prihoda odnosno krugu osoba koje se Zakladom potpomažu, te o načinu na koji se odobrava potpora; odredbe o tijelima upravljanja i zastupanja zaklade, te odredbe o postupku za njihovo postavljanje i razrješenje, kao i odgovornosti za rad njihovih članova; odredbe o donošenju odluka i objavi tih odluka; odredbe o ovlastima zakladnih tijela, kao i o njihovom pravu na nagradu za posao koji obavljaju te na naknadu troškova; odredbe o podnošenju izvješća o radu i podnošenju računa Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju zaklade, odredbe o pravnim poslovima za obavljanje kojih je potrebna suglasnost, odnosno naknadno odobrenje Ministarstva uprave te odredbe o prenamijeni preostale imovine u slučaju prestanka Zaklade. 

Članak 2.

Ime Zaklade je: Zaklada Josip Sruk sekularist 

Sjedište Zaklade je u Zagrebu. 

Zaklada je osnovana sa svrhom davanja priznanja fizičkim i pravnim osobama za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u promoviranju sekularnosti, za rad od značaja za unapređenje sekularnosti u Republici Hrvatskoj, kroz trajno unapređenje znanosti, prosvjete i kulture, uklanjanja neznanja, netolerancije, predrasuda, zabluda i praznovjerja kao i dogmatske isključivosti, te podupiranja rada udruga i inicijativa usmjerenih na zaštitu prava ireligioznih osoba, radi očuvanja uspomene na lik i djelo prof. Josipa Sruka, hrvatskog pravnika, humaniste i sekularista. 

Osnivač Zaklade (u daljnjem tekstu: Zakladnici) je Josip Sruk, iz Zagreba, Zelenjak 59, OIB: 31056833274, i to temeljem Akta o osnivanju Zaklade Josip Sruk sekularist od dana 20.09.2018. godine. 

Članak 3.

Ministarstvo uprave rješenjem klasa: UP/I-230-02/18-03/16, Ur.broj: 515-05-03-01/3-19-8 od 01.02.2019. godine temeljem odredbe članka 2. stavka 6. Zakona o zakladama i fundacijama odobrilo je osnivanje i odredilo upis Zaklade u Zakladni upisnik (Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 264. 

Članak 4.

            Zaklada ima pečat promjera 5 cm., koji na gornjem dijelu oboda ima upis: „ZAKLADA JOSIP SRUK SEKULARIST“, a na donjem dijelu oboda upis: „ZAGREB“. 

Članak 5.

            Zaklada je pravna osoba. 

Članak 6.

Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezinog osnivanja sastoji se:           

1. jednokatna stambena zgrada u Zagrebu, na adresi Zelenjak 59, k.č.br. 8169/43, upisana u z.k.ul. 22829, k.o. Grad Zagreb, u naravi ulična jednokatna stambena zgrada površine 180,4 čhv odnosno  649 m2; 

2. jednokatna vikend kuća na Čiovu, Okrug Gornji, Put Mavarćice 44, k.č.br. 782/3, upisana u z.k.ul. 3986, k.o. Okrug, u naravi kuća i dvorište površine 572 m2 

            Vrijednost imovine navedene u stavku 1. ovog članka ne smije se umanjivati, osim uz suglasnost Ministarstva uprave, ako je to u izuzetnim slučajevima prijeko potrebno radi ostvarenja zakladne svrhe. 

            Osim imovine navedene u stavku I. ovog članka sredstva Zaklade prikupljaju se donacijama zakladnika, članova, podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama. 

II. SVRHA ZAKLADE I KRUG OSOBA KOJE SE ZAKLADOM POTPOMAŽU 

Članak 7.

            Svrha Zaklade je da se iz zakladne imovine i prihoda koji se od te imovine stječu, kao i ostalih prihoda prikupljenih preko Zaklade ostvaruju slijedeće svrhe  doprinosa sekularnosti u Republici Hrvatskoj:

●          dodjela priznanja fizičkim i pravnim osobama za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u promociji sekularnosti u Republici Hrvatskoj

●          dodjela godišnjih priznanja fizičkim i pravnim osobama za rad od značaja za unapređenje sekularnosti u Republici Hrvatskoj

●          dodjela priznanja uredniku, nakladniku ili organizatoru za dugogodišnji uspješan uređivački rad odnosno izdavanje knjiga, radova i publikacija u području humanizma i sekularnosti ili organizaciju stručnih skupova

●          materijalna podrška osobito značajnim radovima, publikacijama i djelatnostima usmjerenima na promicanje sekularnosti i sekularnog humanizma 

Zaklada je namijenjena osobama koje svojim djelovanjem promiču sekularnost u Republici Hrvatskoj i šire, neovisno o vjerskom opredjeljenju ili ireligioznosti takvih osoba. 

Sredstva Zaklade koristit će se sukladno odlukama Zakladne uprave. 

III. PODUPIRATELJI ZAKLADE 

Članak 8.

Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Zakladna uprava Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, ovim statutom i drugim aktima Zaklade.           

Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 01. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

a.) pravne osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 1.000,00 kn.
b.) fizičke osobe kunsku protuvrijednost od najmanje      100,00 kn.

            Zaklada svakom podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu. 

IV. TIJELA ZAKLADE 

Članak 9. 

Tijela Zaklade su:

1.      Zakladna uprava
2.      Upravitelj Zaklade  

Članak 10.

Zakladna uprava ima najmanje 5 (pet)  članova koje, za života, imenuje Zakladnik. Ubuduće članove Zakladne uprave imenuje Protagora – udruga za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta, sa sjedištem u Zagrebu, B. Adžije 22/2, OIB: 12758248829 na način da jednog člana bira iz svojih redova a ostale članove iz reda javnih osoba poznatih po svojem zalaganju za sekularne vrijednosti. 

            Zakladna uprava Zaklade:

          donosi izmjene i dopune Statuta Zaklade,

          donosi opće akte Zaklade,

          donosi odluke o dodjeli priznanja,

          bira i razrješava upravitelja Zaklade,

          upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade,

          utvrđuje godišnji proračun Zaklade,

          podnosi izvješća o radu Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju Zaklade,

          odlučuje o korištenju imovine Zaklade,

          donosi godišnji program rada,

          daje tumačenje odredaba Statuta i drugih općih akata. 

Članak 11. 

            Zakladna uprava i svaki njezin član odgovara za svoj rad Zakladniku za njegova života. Ubuduće, odgovara onome tko ga je imenovao. 

Članak 12. 

Mandat članova Zakladne uprave  traje četiri godine. 

Predsjednika Zakladne uprave biraju članovi između sebe. 

Predsjednik zakladne uprave saziva i vodi sastanak, sastavlja zapisnik, kojeg potpisuju prisutni članovi, te ga dostavlja Upravitelju Zaklade. 

Sjednice Zakladne uprave održavaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. 

Sjednica se može održati ako je prisutna većina članova Zakladne uprave, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Zakladne uprave. 

Sjednice uz fizičko prisustvovanje mogu se održavati i internetskom komunikacijom ili drugim prikladnim telekomunikacijskim sredstvima. 

Odluke Zakladne uprave objavljuju se na Web stranici FB profilu Zaklade ili na koji drugi prikladan način. 

Članak 13.

Članovi Zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. 

            Članovi Zakladnih tijela imaju pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad sukladno odredbama Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad. 

Članak 14.

Upravitelja Zaklade bira i razrješava za života Zakladnik, a ubuduće Zakladna uprava na mandat od četiri godine.           

Upravitelj Zaklade:

          zastupa Zakladu,

          provodi odluke Zakladne uprave,

          vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Zakladne uprave,

          predlaže Zakladnoj upravi godišnji proračun,

          podnosi izvješća Zakladnoj upravi o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade,

          sastavlja izvješće Zakladnoj upravi

          priprema sve odluke koje donosi Zakladna uprava

          brine se o zakonitosti rada Zaklade,

          ima pravo uvida u financijsko poslovanje Zaklade,

          ima pravo prigovora na odluke Zakladne uprave o trošenju financijskih sredstava,

          ima pravo pokrenuti postupak financijskog nadzora. 

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI 

Članak 15.

            Statut je temeljni opći akt Zaklade i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama statuta. 

Tumačenje odredaba Statuta  daje Zakladna uprava Zaklade. 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 16.

            Zaklada prestaje na način propisan Zakonom. 

U slučaju prestanka Zaklade preostala imovina Zaklade pripada Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (HGSS) Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, OIB: 02584649098 ili njezinoj pravnoj slijednici ili slijednicima. 

Članak 18. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu 10.06.2022. godine